Regulamin Częstochowskich Pojedynków Programistycznych

§1. Organizator i Sponsor

 1. Organizatorem Częstochowskich Pojedynków Programistycznych (zwanych dalej Konkursem) są:
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
  • Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Sponsorem konkursu jest firma ZF oraz ExactSystem.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie zdalnie za pośrednictwem systemu konkursowego pod adresem: http://solve.edu.pl/~cpp

§2. Przebieg

 1. Konkurs rozpoczyna się 06.05.2019 i kończy 12.05.2019.
 2. Konkurs podzielony jest na trzy, przeprowadzone zdalne, rundy.
  • Runda I: 06.05.2019 godz. 0:00:00 – 08.05.2019 godz. 23:59:59
  • Runda II: 08.05.2019 godz. 0:00:00 – 09.05.2019 godz. 23:59:59
  • Runda III: 10.05.2019 godz. 0:00:00 – 12.05.2019 godz. 23:59:59
 3. W każdej rundzie pojawi się od 2 do 4 zadań o różnym stopniu trudności.
 4. Intencją organizatorów jest to, żeby każda runda była trudniejsza od poprzedniej, ale też to, by w każdej rundzie jedno z zadań było wyraźnie łatwiejsze od pozostałych.
 5. Za rozwiązanie każdego z zadań można zdobyć od 0 do 100 punktów.

§3. Uczestnictwo

 1. Aby wziąć udział w zawodach należy być zarejestrowanym użytkownikiem systemu konkursowego. Wszystkie podawane w profilu informacje muszą być zgodne z prawdą.
 2. Udział w konkursie z prawem do walki o nagrody mogą wziąć tylko uczniowie i uczennice polskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Każdy taki uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia pola Szkoła przy rejestracji.
 3. Udział w konkursie z wyłączeniem walki o nagrody może wziąć dowolna osoba, która w takim wypadku jest zobowiązana pozostawić puste pole Szkoła w ustawieniach profilu.
 4. Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
 5. Udział w zawodach oznacza zgodę własną, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika zgodę jego prawnych opiekunów, na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do ocenienia nadesłanych rozwiązań oraz przygotowania zestawień statystycznych i rankingów, zawierających imię, nazwisko oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza zawodnik, a także zgodę na umieszczenie tych rankingów na stronie internetowej zawodów.

§4. Rozwiązania i zgłaszanie

 1. Samodzielne rozwiązania zadań zawodnicy przesyłają przez internet za pośrednictwem systemu konkursowego.
 2. Rozwiązaniem zadania jest jednoplikowy program (kod źródłowy) dla problemu z treści zadania. Program musi spełniać ograniczenia podane w treści zadania, a rozmiar jego kodu źródłowego nie może przekraczać 100 kB. Czas kompilacji nie może przekroczyć 60 sekund, zaś rozmiar pliku binarnego po skompilowaniu nie może przekroczyć 5 MB.
 3. Dopuszczalne są jedynie programy zapisane w językach C, C++ oraz Pascal.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez system konkursowy w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu.
 5. Wysyłanie programów zakłócających działanie systemu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 6. W trakcie trwania rundy niedozwolone jest dzielenie się swoimi rozwiązaniami.
 7. Zawodnicy łamiący regulamin konkursu mogą zostać zdyskwalifikowani.

§5. Ocenianie zadań

 1. Jedynymi kryteriami oceny rozwiązania są jego poprawność, czas działania i ilość używanej pamięci na danych testowych.
 2. Nadesłane rozwiązania każdego zadania są sprawdzane automatycznie pod nadzorem Jury zawodów:
  • Nadesłane programy są kompilowane przy użyciu kompilatorów gcc (dla języka C), g++ (dla języka C++) w wersji 4.7.2 lub fpc (dla języka Pascal) w wersji 2.6.0.
  • Zgłoszenie uruchamiane jest na testach przykładowych i testach konkursowych:
   • w przypadku gdy wykonanie programu na danym teście nie zakończy się błędem oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym i pamięciowym, zostaje sprawdzona poprawność otrzymanej odpowiedzi;
   • w przypadku poprawnej odpowiedzi test jest zaliczany (odpowiedź wygenerowana przez program powinna w pełni odpowiadać składni podanej w opisie zadania, a wszelkie niezgodności mogą zostać potraktowane jako zła odpowiedź).
  • Do punktacji zawodnika wlicza się tylko ostatnie zgłoszenie wysłane przed terminem zakończenia rundy. Za każdy zaliczony test konkursowy zawodnik otrzymuje liczbę punktów przyporządkowanych temu testowi, jeśli czas wykonania programu jest nie większy niż połowa limitu czasu na ten test. Po przekroczeniu połowy limitu czasu, liczba punktów maleje liniowo, by osiągnąć zero przy przekroczeniu limitu czasu.
  • Testy mogą być zgrupowane. W takim przypadku, punkty przyznawane są za całą grupę. Wynik za grupę testów jest równy minimalnemu wynikowi testu w grupie.
 3. W treści każdego zadania podany jest limit czasowy, który obowiązuje przy sprawdzaniu nadesłanych rozwiązań na testach o maksymalnym rozmiarze danych. W szczególności, mniejsze testy mogą mieć mniejsze limity czasowe, jednakże nie mniejsze niż 1 sekunda. Decyzja o tym które dane mają maksymalny rozmiar pozostaje do oceny organizatorów.
 4. Rozwiązania wzorcowe są napisane w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki STL i względem nich będą dobierane limity czasowe.
 5. Ewentualne spory dotyczące oceny rozwiązań rozstrzyga Jury zawodów.

§6. Rankingi

 1. W czasie zawodów będą prowadzone dwa rankingi: indywidualny oraz szkół.
 2. O pozycji w rankingu indywidualnym decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań, a w wypadku jednakowej liczby punktów wygrywa zawodnik o wcześniejszym czasie ostatniego zgłoszenia.
 3. W rankingu szkół szkoła za każde zadanie otrzymuje liczbę punktów równą sumie dwóch najlepszych wyników, jakie otrzymali uczniowie tej szkoły za to zadanie. Pozycje w rankingu szkół ustalane są w taki sam sposób jak w rankingu indywidualnym.
 4. Rankingi po pierwszej i drugiej rundzie będą publikowane następnego dnia po zakończeniu danej rundy.
 5. Końcowe rankingi zostaną opublikowane do dnia 14.05.2019.

§7. Nagrody

 1. Dla najlepszych osób w rankingu indywidualnym będą przewidziane nagrody.
 2. Najlepsi uczniowie w rankingu indywidualnym zostaną zaproszeni do udziału w Mistrostwach Częstochowy w Programowaniu (MCP).
 3. O kwalifikacji do MCP uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną i będą musieli potwierdzić w ciągu 48h chęć udziału w Mistrzostwach.
 4. Sposób kwalifikacji do MCP:
  • 10 miejsc dla najlepszych uczniów IX LO w Częstochowie
  • 10 miejsc dla najlepszych uczniów szkół częstochowskich innych niż IX LO w Częstochowie
  • 6 miejsc dla najlepszych uczestników wg rankingu indywidualnego po wykreśleniu osób zakwalifikowanych poprzez powyższe punkty.
 5. Szczegóły dotyczące nagród zostaną opublikowane na stronie konkursu.

§8. Pozostałe ustalenia

 1. Uczestnicy zawodów mogą zgłosić fakt zaistnienia niejasności lub wystąpienia błędu w sformułowaniu zadania przez system konkursowy. Jeśli Jury zawodów uzna, że uwaga jest zasadna, wówczas (i tylko wtedy) na witrynie zawodów oraz w systemie konkursowym znajdzie się stosowne wyjaśnienie. Ze względu na specyfikę zawodów, takie wyjaśnienie może pojawić się z opóźnieniem.
 2. We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury zawodów.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Jury zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu.